Bibliografia

Wojna polsko-niemiecka 1109r., Obrona Głogowa

Bibliografia: Opracowanie: D.Czaja
Uzupełnienie - Wiesław Maciuszczak

Kroniki:
* Anonim Gall, Kronika polska, Wrocław 2003,
* Księga henrykowska, Wrocław 2004,
* Kosmasa Kronika Czechów, Wrocław 2006,
* Kadłubek Wincenty - Kronika polska, Wrocław 2003,
* Kronika wielkopolska, Warszawa 1965


Opracowania:
* Anonim Gall, Helsztyński S. - Wielkie czyny Bolesława Krzywoustego,
Warszawa 1948,
* Balzer O.M - Genealogia Piastów, Kraków 2005.
* Barański M.K. - Mieszko I i Bolesław Chrobry, Warszawa 1999.
* Barański M.K. - Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2005.
* Bolesław III Krzywousty i jego czasy, Materiały sesji naukowej
zorganizowanej w Głogowie w 900 rocznicę urodzin władcy Polski, Legnica
1985,
* Bogacka M. - Dawna Polska - Narodziny, Rozkwit, Upadek, Warszawa 1987,
* Bogacki M. - Przemiany w wojskowości polskiej od połowy X wieku do 1138
roku. Kształt i organizacja armii, Toruń 2007
* Bogdanowicz P. - Przynależność polityczna Śląska w X wieku. Dzieje
problemu oraz próba jego rozwiązania. Wrocław l968.
* Bogdanowski J. - Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina
do Westerplatte. PWN, Warszawa 1996
* Borucki M. - Multimedialna Historia Polski - Polska Piastów 1039-1200,
t.2, Warszawa 2006,
* Bytom Odrzański. Zarys dziejów -  red. W. Strzyżewski,  Bytom
Odrzański-Zielona Góra 2000
* Cetwiński M. - Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie -
gospodarka - polityka. Wrocław l980
* Cetwiński M. - Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody,
Wrocław 1982.
* Cetwiński M. - Śląski tygiel. Studia z dziejów polskiego średniowiecza,
Częstochowa 2001.
* Chutkowski J. - Dzieje Głogowa, t.1, Legnica 1991,
* Chutkowski J. - Piastowscy władcy Głogowa, Głogów 1996,
* Czapla K. - Dziadoszanie plemię zamieszkujące ziemię głogowską we wczesnym
średniowieczu, Głogów-Wietszyce 2007
* Czapliński W.,  Galos A., Korta A. Historia Niemiec, Ossolineum, 1981
* Czapliński M.. E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik -  Historia Śląska, Wrocław
2002.
* Galas A., Galas A. - Historia Ślaska w datach., Wyd. Rzeka. Wrocław 2002.
* Gąsowski T., Ronikier J., Zblewski Z. - Bitwy polskie. Leksykon. Kraków
1999
* Głogów. Zarys monografii miasta, pod red. K. Matwijowskiego, Głogów 1994
* Hanyż M., Mazurek Z., Blusiewicz C., Jankowiak M. - Historia garnizonu
Głogów, Głogów 1991,
* Historia Śląska - red, K. Maleczyński, t. l, cz. l, Wrocław 1960,
* Historia Śląska - red. Stanisław Michałkiewicz. T.1.
* Jasienica P. - Polska Piastów, Warszawa 2007,
* Jasienica P. - Trzej Kronikarze, Warszawa 2008,
* Kapłon M. - Głogów i księstwo głogowskie - Genealogia Piastów głogowskich,
Głogów 2003,
* Korta W. - Historia Śląska do 1763r., Warszawa 2003,
* Kowalczuk E. - Systemy obronne wałów podłużnych we wczesnym średniowieczu
na ziemiach polskich, Wrocław 1987.
* Kozaczewski T. - Głogów średniowieczny do końca XIIIw. - Osadnictwo i
architektura, Głogów 2006,
* Kramarek Janusz, Początki i dzieje wczesnośredniowioecznego kompleksu
grodowego w Ryczynie koło Oławy, Acta UWr. 829, Historia LII/1985. s.5-13
* Kutzner M., - Głogów. [W:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast
nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie). Tom II. Dolny
Śląsk, Dolne Łużyce. Zielona Góra l970 s.l35 - 2l0.
* Labuda G. - Polska granica zachodnia - tysiąc lat dziejów politycznych,
Poznań 1971,
* Labuda G. - Polsko-niemieckie rozmowy o przeszłośći. Zbiór rozpraw i
artykułów, Poznań 1996,
* Lalik T. - Marchie w Polsce w XII wieku. Kwartalnik Historyczny R. 73 :
l966 nr 4 s. 8l7 - 832.
* Lalik T. -  Studia średniowieczne, wybrał i opr. S. Trawkowski Warszawa
2006
* Łuczyński  R.M., Chronologia dziejów Dolnego Ślaska, Wrocław 2006
* Maleczyński K. - Bolesław Krzywousty, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975,
* Maleczyński K. - Wojna polsko-niemiecka 1109r., Wrocław 1946,
* Miśkiewicz B. - Rozwój stałych punktów oporu w Polsce do połowy XV wieku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,  Poznań 1964
* Monarchia Piastów 1038 - 1399, Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Praca
zb pod red. Marka Derwicha, Warszawa,  Wrocław 2003
* Moździoch S. - Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na
Śląsku. Studium archeologiczne, Wrocław 1990,
* Nadolski A. - Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu. Wrocław
l979.
* Nadolski A. - Broń średniowieczna z ziem polskich. Łódź l978.
* Nadolski A. - Historia wojskowości polskiej. Warszawa l972.
* Nadolski A. - Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź
l954
* Nowakowski D. - Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w
średniowieczu, Wrocław 2008
* Nowiński K. -  Ocalić od zapomnienia. Śladami polskich bitew, Warszawa
2006
* Obrona Głogowa,  Jednodniówka TPN, Legnica 1986,
* Obrona Głogowa, [w]: Zwycięstwa oręża polskiego nr 2, Rzeczpospolita
11.03.2006,
* Bolesław Krzywousty [w]: Władcy Polski nr 4, Rzeczpospolita 13.03.2007,
* Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, pod red.
L.Leciejewicza, Wrocław 1984,
* Olejnik K. - Głogów 1109, Warszawa 1999,
* Olejnik K. - Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków, Warszawa 1988,
* Olejnik K. -  Dzieje oręża polskiego. Toruń 2004.
* Olejnik K. -  Grody i zamki w Wielkopolsce, Poznań 1993
* Piastowie,  leksykon biograficzny,  red. Szczur S., Ożóg K., Kraków 1999
* Piastowie w dziejach Polski, Zbiór artykułów z okazji trzechsetnej
rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów pod red. R.Hecka,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975,
* Pietras Z.S. - Bolesław Krzywousty, Warszawa 2000,
* Poczet Królów i Książąt Polskich , red. B. Zientara, Warszawa 1987, Wyd.
IV
* Rajman J. - Encyklopedia Średniowiecza, Kraków 2006
* Samsonowicz H. - Historia Polski do 1795r., Warszawa 1990,
* Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian
od czasów najdawniejszych. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 -
* Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy, studia z
dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi
Miśkiewiczowi z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin, kom. red. Czubiński A,
Lapis B., Łuczak Cz., Poznań 2002.
* Spórna M., Wierzbicki P. - Słownik władców Polski i pretendentów do tronu
polskiego, Kraków 2004,
* Urbański M. - Poczet królów i książąt polskich, Warszawa 2005,
* Wawrzonowska Z. - Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do
XIV wieku. Łódź l976.
* Wizerunki władców polskich, pod red. E. Bryla,  Łodź 1992,
* Wyrozumski J. - Historia Polski do 1505r., Warszawa 1984,
* Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. I do roku 1648, red.
Janusz Sikorski, Warszawa 1965
* Zieliński A. - Przekleństwo tronu Piastów - Tajemnica klątwy Gaudentego,
Warszawa 2007,
* Żołnierz polski . Ubiór i oporządzenie od wieku XI do roku 1960, 5 tomów,
(1-4 do 1831 na podstawie materiałów B. Gembarzewskiego, t. 5 1939-1965
Lindner K, Wiewióra H., Woźnicki T.) Muzeum Wojska Polskiego , Warszawa

Opowiadania:
* Bunsch K. - Zdobycie Kołobrzegu, Psie Pole, Kraków 1961,
* Kraszewski I.J. - Historia prawdziwa o Petrku Właście, palatynie którego
zwano Duninem, Katowice 1983,
* Kraszewski I.J. - Obrona Głogowa, Warszawa 1951,
* Kraszewski I.J. - Królewscy synowie, Powieść z czasów Władysława Hermana i
Krzywoustego, Warszawa 1976
* Kraszewski I.J. - Stara Baśń, Wrocław 2003,
* Nowiński K. - Obrona Głogowa, Warszawa 1986,
* Polaczek W. - W obronie grodu, Kraków 1998,
* Szalay-Groele W. - Bohaterski Staszek, Łódź 1986,
* Bradke M., Chwedczuk W. - Rok 1109, Głogów - Psie Pole, Wrocław 1990
(komiks batalistyczny),
Artykuły:
* Bitwa o Głogów w 1109 roku jako przykład ludowego charakteru obronności
Polski feudalnej [w]: Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie
pierwszych Piastów, Wrocław 1984,
* Boguszewicz A. - Przemiany w XIII-wiecznym śląskim budownictwie obronnym,
[w:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech "Rewolucja" XIII w., pod red.
K. Wachowskiego, Wrocław 1998
* Bojakowski A. - Bolesław III Krzywousty i jego czasy. Sesja naukowa w
Głogowie w dniu 9.X.l985 r. Sobótka R. 42 : l987 nr l s. l09 - ll0.
* Cetwiński M., Miejsce pogranicza w dziejach rycerstwa, [w:] Człowiek
pogranicza polsko-niemieckiego, red. nauk., W. Hładkiewicz, T. Jaworski,
Zielona Góra 2007;
* Cisek I., Kramarek J., Niedźwiedzka S. - Wyniki badań archeologicznych na
grodziskach ryczyńskich na Dolnym Śląsku, Kwartalnik Opolski 4/1958, z. 4,
s. 119-146
* Hendel Z. - Głogowski ośrodek grodowy w okresie wczesnopiastowskim. [w:]
Śląsk około roku 1000. Wrocław 2000, s. 163-165
* Hendel Z. - Grodzisko wczesnośredniowieczne na Ostrowiu Tumskim w
Głogowie. Sprawozdanie z badań w l982 r. Śląskie Sprawozdania
Archeologiczne,  T. 25 : l985 s. 58 -64.
* Kaczkowski M. -  Próba rekonstrukcji rozwoju układu przestrzennego
Ostrowia Tumskiego w Głogowie [w]: Szkice Legnickie, t. XII.
* Kaczkowski M. - Głogów wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk. [w:]
Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów. Wrocław
l984
* Kościelniak K. - Stan badań nad starciem pod Wrocławiem podczas wyprawy
Henryka V na Polskę w 1109 roku, Studia z dziejów polskiej historiografii
wojskowej, IX/2005, ss.57-68, Poznań.
* Miśkiewicz B. - Bitwa o Głogów w 1109 roku jako przykład ludowego
charakteru obronności Polski wczesnofeudalnej , [w:] Obronność polskiej
granicy zachodniej w dobie   pierwszych Piastów , Wrocław 1984
* Miśkiewicz B. - Obrona polskiej granicy zachodniej w okresie
wczesnofeudalnym. (W:) Nadodrzańskie szkice historyczne. Zielona Góra l960.
s. 7- 52
* Miśkiewicz B. - Podstawowe etapy rozwoju polskich sił zbrojnych do poł XV
w. Studia i Materiały do historii wojskowości. Tom XXV.  Warszawa 1982 str.
27-80
* Młynarska-Kaletynowa Marta, Rozwój sieci miejskiej na Śląsku na przełomie
XII-XIII i w XIII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej,  28/1980, s.
355-360
* Moździoch S., Kasztelania bytomska - losy wczesnośredniowiecznego ośrodka
władzy, [w:] Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI - XII wieku w Europie
Środkowo - Wschodniej, pod red. S. Moździocha, Wrocław 1993.
* Moździoch Sławomir, Miejsca centralne Polski wczesnopiastowskiej.
Organizacja przestrzeni we wczesnym średniowieczu jako źródło poznania
systemu społeczno-gospodarczego. [w:] Centrum i zaplecze we
wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Spotkania Bytomskie III. Wrocław
1999.
* Moździoch S. -  Wczesnomiejskie zespoły osadnicze na Śląsku w XI - XII
wieku, [w:] Miasto zachodniosłowiańskie w XI-XII w., Wrocław 1991,  ss.
85-102
* Moździoch S.- Wczesnośredniowieczne grody śląskie a ówczesne podziały
plemienne, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum,
Poznań 1998.
* Nadolski Andrzej. Strategia i taktyka obronna pierwszych Piastów. [w:]
Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów. Wrocław
l984. s. ll - l5.
* Sanojca K. - Średniowieczne starcia zbrojne na Śląsku- Język przekazu
historycznego w edukacji szkolnej i jego wpływ na kształtowanie wartości
[w]: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy t.1, Toruń
2004,
* Szymczak Jan, Sposoby zdobywania i obrony grodów w Polsce w okresie
rozbicia dzielnicowego, Studia i Materiały do historii wojskowości 22/1979,
s. 3 - 63.
* O przebiegu wojny polsko-niemieckiej w roku 1109 [w]: Nadodrzańskie Szkice
Historyczne, pod red. B.Miśkiewicz, 1960
Pomoce dydaktyczne:
* Obrona Głogowa - Gród, Plansza dydaktyczna, Warszawa 2006,

 

 Autorem części rysunków znajdujących się na stronie jest Antoni Bok.

| Wersja do Wydruku